5 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị về Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
Thực hiện Kết luận 62-KL/TW Bộ Chính trị, Kế hoạch số 44-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy và Kế hoạch số 03-KH/BDVTU ngày 20/4/2010 Ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ.VN và các đoàn thể chính trị - xã hội".
Xã Vĩnh Châu - TP. Châu Đốc được đề nghị công nhận xã đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới
Xã Vĩnh Châu - TP. Châu Đốc được đề nghị công nhận xã đầu tiên của tỉnh An Giang đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 17/4/2014, Đoàn giám sát đánh giá độc lập của tỉnh về thực hiện tiêu chí nông thôn mới đối với các xã trên địa bàn tỉnh An Giang, thành lập theo Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh đã đến giám sát kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới xã Vĩnh Châu - TP. Châu Đốc.
Hướng dẫn cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Chống rác thải bằng vỏ chai nước ăn được
Chống rác thải bằng vỏ chai nước ăn được
Để giải quyết vấn nạn gia tăng rác thải nhựa khắp thế giới, một nhóm nhà thiết kế đã sáng chế ra một loại "chai" đựng nước có thể ăn được từ tảo.