Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở
Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở
Sáng ngày 16/9/2014, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Hội nông dân huyện Phú Tân phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2014.
Lãng phí ngân sách phải bồi thường
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 84/2014-NĐCP, ngày 08/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghị định dành một mục riêng quy định về bồi thường thiệt hại trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.