Tuyên truyền ĐH

Hội Nông dân An Giang hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp.
04.10.2017
Ngày 24/04/2017, thay mặt Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang, Chủ tịch Châu Văn Ly đã ký ban hành Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023.